Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych

osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego

alkomatysklep.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 1. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Łukasz

Czajka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LucAnn Łukasz

Czajka z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. 3 Maja 125 lok. 4, wpisaną do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP:

6272427046, REGON: 277677446, zwany dalej LucAnn.

 1. Dane osobowe zbierane przez LucAnn za pośrednictwem Sklepu

Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane

również RODO.

 1. LucAnn dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności

Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 • 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa

prawna

 1. LucAnn zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób

fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą

lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub

jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa

przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 2. a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia

indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa

prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi

Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania

umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania

umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania

umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą

elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą

na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1

lit. a RODO);

 1. d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie

Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą

elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania

umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1

lit. b RODO);

 1. e) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której

przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa

prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi

zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. f) korzystania z usługi poleć znajomemu, w celu wykonania umowy

świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność

do wykonania umowy o świadczenie usługi poleć znajomemu (art. 6

ust. 1 lit. b RODO) w stosunku do Klienta podającego dane osobowe,

oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (art.

6 ust. 1 lit. f RODO) w stosunku do adresata wiadomości;

 1. g) korzystania z usługi negocjuj cenę, w celu wykonania umowy, której

przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa

prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi

negocjuj cenę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. h) badania satysfakcji Klientó Podstawa prawna: niezbędność

przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu

LucAnn, polegającego na zapewnieniu i utrzymaniu wysokiej jakości

obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług (art.

6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
 2. a) adres e-mail.
 3. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie

ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić

hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

 1. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient

podaje następujące dane:

 1. a) adres e-mail;
 2. b) dane adresowe:
 3. kod pocztowy i miejscowość;
 4. kraj (państwo);
 5. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 6. c) numer telefonu.
 7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo

poszerzony o:

 1. a) firmę Przedsiębiorcy;
 2. b) numer NIP.
 3. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój

adres e-mail.

 1. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje

następujące dane:

 1. a) adres e-mail;
 2. b) imię i nazwisko.
 3. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje

następujące dane:

 1. a) imię i nazwisko.

10

.

W przypadku skorzystania z usługi poleć znajomemu, Klient podaje:

 1. a) adres e-mail adresata;
 2. b) swój adres e-mail.

11

.

W przypadku skorzystania z z usługi negocjuj cenę, Klient podaje:

 1. a) adres e-mail;
 2. b) imię.

12

.

W przypadku badania satysfakcji Klientów, LucAnn przetwarza następujące

dane:

 1. a) adres e-mail;
 2. b) numer zamó

13 Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane

. dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera

Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj

przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

14

.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym

informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub

innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą

elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

15

.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być

przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach

korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię,

nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają

ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do

udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na

obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi

organami państwowymi.

16

.

LucAnn przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres email,

jak również odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach ankiety

satysfakcji i formularzy wykorzystywanych do badania satysfakcji. Udział

w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli Klient nie zgadza się na

uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować LucAnn na

adres zgodnie z §6, a wtedy LucAnn zablokuje odpowiednie dane.

Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą

elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas

usług.

17

.

Przekazanie danych osobowych do LucAnn jest dobrowolne, w związku

z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem,

że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji

uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku

składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie

i realizację zamówienia Klienta.

 • 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo

są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których

korzysta LucAnn przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług,

którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień

umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom LucAnn co do celów

i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo

samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 1. a) Podmioty przetwarzające. LucAnn korzysta z dostawców, którzy

przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie LucAnn. Należą do

nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe,

dostarczający systemy do marketingu, systemy do badania satysfakcji

Klienta, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do

analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 1. b) Administratorzy. LucAnn korzysta z dostawców, którzy nie działają

wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania

danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności

elektronicznych oraz bankowe.

 1. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 1. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
 2. a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest

zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez LucAnn

tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody

przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń

jakie może podnosić LucAnn i jakie mogą być podnoszone wobec

niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin

przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia

okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej - trzy lata.

 1. b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie

umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez LucAnn

tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie

przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli

przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi

lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe

mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym

podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 1. a) firmie kurierskiej;
 2. b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
 3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego

dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji

płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166, przy ul.

Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000274399.

 1. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ratalny

"mBank Raty", jego dane osobowe są przekazywane w zakresie

niezbędnym dla realizacji płatności spółce mBank S.A. z siedzibą

w Warszawie (00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18), wpisanej do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000025237.

 1. LucAnn za wyraźną i dobrowolną zgodą Klienta, może przekazać dane

osobowe Klienta firmie Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166

Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:

0000493884, w celu przesłania, przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą

w Poznaniu, na adres e-mail Klienta ankiety służącej uzyskaniu od Klienta

opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie

Internetowym.

 1. LucAnn za wyraźną i dobrowolną zgodą Klienta, może przekazać dane

osobowe Klienta firmie Grupa Okazje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-418

Łódź, Al. Kościuszki 23/25), wpisanej do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział

XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000513788, w celu przesłania przez Grupa Okazje Sp. z o.o. z siedzibą

w Łodzi na adres e-mail Klienta ankiety służącej uzyskaniu od Klienta opinii

na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie Internetowym.

 1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia

Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania

Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania

Sklepem Internetowym.

10

.

W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji Newsletter'a na jego adres email

LucAnn będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające

informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych

w Sklepie Internetowym.

11

.

W przypadku skierowania żądania LucAnn udostępnia dane osobowe

uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom

organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub

Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

12

.

LucAnn na Stronie Internetowej Sklepu udostępnia wtyczkę "Lubię to"

serwisu społecznościowego facebook.com (administrator Facebook Ireland

z siedzibą w Irlandii), zwany dalej: Facebook. Za pośrednictwem wtyczki

"Lubię to", Facebook zbiera informacje dotyczące urządzenia Klienta, tj.:

system operacyjny, wersje sprzętu i oprogramowania, poziom zużycia

baterii, siła sygnału, dostępna pamięć, typ przeglądarki, nazwy i typy

aplikacji i plików oraz zainstalowane wtyczki. Dodatkowo Facebook zbiera

informacje dotyczące działań i zachowań związanych z urządzeniami, np.

czy okno jest otwarte na pierwszym planie czy w tle lub informacje

o ruchach myszy, które pomagają odróżniać ludzi od botów, unikatowe

identyfikatory, identyfikatory urządzenia oraz inne identyfikatory, np.

z gier, aplikacji lub kont z których korzysta Klient, identyfikatory urządzeń

rodzinnych (lub inne identyfikatory unikatowe dla produktów firmy

Facebook, powiązane z tym samym urządzeniem lub kontem). Facebook

zbiera informacje, tj.: sygnały z urządzenia, w tym sygnały bluetooth oraz

informacje o punktach dostępu Wi-Fi, beaconach i nadajnikach sieci

komórkowych znajdujących się w pobliżu, dane z ustawień urządzenia,

w tym informacje, które za pozwoleniem Klienta są uzyskiwane poprzez

włączone przez niego ustawienia urządzenia, np. dostęp do lokalizacji GPS

Klienta, aparatu czy zdjęć. W zakresie sieci i połączeń Facebook gromadzi

informacje, tj.: nazwa operatora sieci komórkowej lub dostawcy internetu

z którego korzysta Klient, język, strefa czasowa, numer telefonu

komórkowego, adres IP, prędkość połączenia, a w niektórych przypadkach

informację o innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu lub w sieci

Klienta.

Jeżeli Klient w trakcie przeglądania Strony Internetowej LucAnn używa

przeglądarki internetowej, w ramach której jest zalogowany do swojego

konta użytkownika Facebook, wtyczka "Lubię to" przesyła do Facebook

informację o odwiedzinach Strony Internetowej LucAnn. Uzyskiwane przez

Facebook dane obejmują identyfikator użytkownika w Facebook (znany

tylko serwisowi Facebook), odwiedzaną witrynę, datę i godzinę oraz dane,

o których mowa powyżej. Celem zbierania danych przez Facebook jest

wykorzystanie pozyskanych informacji do spersonalizowania treści

prezentowanych na Facebook oraz do doskonalenia usług świadczonych

przez Facebook. Jeżeli dodatkowo Klient skorzysta z funkcji „Lubię to”

udostępnionej na Stronie Internetowej LucAnn czynność ta będzie

odnotowane przez Facebook, jako treść, którą Klient preferuje.

Jeżeli Klient w trakcie przeglądania Strony Internetowej LucAnn używa

przeglądarki internetowej, w ramach której nie jest zalogowany do

swojego konta na Facebook lub nie ma konta na Facebook, wówczas

wtyczka "Lubię to" przesyła do Facebook informacje o odwiedzanej stronie,

dacie i godzinie odwiedzin oraz dane, o których mowa powyżej. Celem

zbierania danych przez Facebook jest udoskonalanie usług świadczonych

przez Facebook.

 • 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane

są one przez LucAnn na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep

Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie

zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia"

oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać

oferowane przez LucAnn produkty do indywidualnych preferencji

i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też

możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych

produktów w Sklepie Internetowym.

 1. LucAnn wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 2. a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub

wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci

urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych

z komputerów Klientów.

 1. b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia

końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub

wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych

z komputera Klientów.

 1. LucAnn wykorzystuje cookies własne w celu:
 2. a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji

Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient

nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie

wpisywać loginu i hasła;

 1. b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki

sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia

ulepszanie jej struktury i zawartości.

 1. LucAnn wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 2. a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu

społecznościowego facebook.com (administrator cookies

zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland

z siedzibą w Irlandii);

 1. b) prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są

pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego ceneo.pl

(administrator cookies zewnętrznego: Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą

w Poznaniu);

 1. c) prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są

pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego okazje.info

(administrator cookies zewnętrznego: Grupa Okazje Sp. z o.o.

w organizacji z siedzibą w Łodzi);

 1. d) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za

pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator

cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 1. e) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta

z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense

(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 1. f) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu

internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies

zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu

Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się

do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego

oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich

przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia

dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej

opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami,

które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 1. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych

przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. a) przeglądarka Internet Explorer;
 2. b) przeglądarka Microsoft EDGE;
 3. c) przeglądarka Mozilla Firefox;
 4. d) przeglądarka Chrome;
 5. e) przeglądarka Safari;
 6. f) przeglądarka Opera.
 7. LucAnn może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer

przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez

dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu.

W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj.

zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest

wykorzystywany przez LucAnn przy diagnozowaniu problemów

technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu,

z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja

przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego,

a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji

obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do

przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 1. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.

LucAnn nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na

nich obowiązujące.

 • 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 2. a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił
 1. b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 2. c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez

LucAnn zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 1. d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych

konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług

lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem LucAnn może świadczyć

jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa

prawna: art. 21 RODO.

 1. a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn

związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego

danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli LucAnn przetwarza jego

dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing

produktów i usług LucAnn, prowadzenie statystyki korzystania

z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz

ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie

satysfakcji.

 1. b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów

marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać

sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym

profilowania w tych celach.

 1. c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i LucAnn nie będzie miał

innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane

osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których,

Klient wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -

podstawa prawna: art. 17 RODO.

 1. a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych

danych osobowych.

 1. b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 2. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały

zebrane lub w których były przetwarzane;

 1. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były

przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 1. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach

marketingowych;

 1. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 2. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się

z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie

Państwa członkowskiego, któremu LucAnn podlega;

 1. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług

społeczeństwa informacyjnego.

 1. c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku

z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, LucAnn może

zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie

jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak

również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego

przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,

któremu podlega LucAnn. Dotyczy to w szczególności danych

osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane

zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń

związanych z korzystaniem z usług LucAnn, czy też dodatkowo adresu

zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które

to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń

związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna:

art. 18 RODO.

 1. a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych

osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia

uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,

z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych

objętych żądaniem. LucAnn nie będzie też wysyłał żadnych

komunikatów, w tym marketingowych.

 1. b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych

osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –

wówczas LucAnn ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny

do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7

dni;

 1. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast

usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 1. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których

zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne

Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 1. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas

ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze

względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw

i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje

Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 1. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
 2. a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy

przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 

 1. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach

przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach

odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania

danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy

określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest

możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO

oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle

tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym

o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku

z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 1. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
 3. a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego

sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są

nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego

dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych

osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki

Prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
 2. a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył

Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez

siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo

żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora

bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie

możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe

Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem

powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego

i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego

administratora danych osobowych.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym

z powyższych praw, LucAnn spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę

żądań – LucAnn nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni

je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio

w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu

terminu oraz jego przyczynach.

 1. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski

dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji

przysługujących mu uprawnień.

10

.

Klient ma prawo żądać od LucAnn przekazania kopii standardowych

klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki

 

Prywatności.

11

.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony

danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 • 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
 1. LucAnn zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas

przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta

Klienta w Serwisie. LucAnn stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną

z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania

przesyłanych danych przez sieć Internet.

 1. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił

w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia

wygenerowanie nowego hasła. LucAnn nie wysyła przypomnienia hasła.

Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób

uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła

należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie

pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta

w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany

podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma

wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego

formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient

będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 1. LucAnn nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji

elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności

hasła dostępowego do konta Klienta.

 • 6 Zmiany Polityki Prywatności
 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym LucAnn poinformuje

Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:

biuro@alkomatysklep.pl

 1. Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 r.
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl